DUYURULAR

Bursa Ortak Hukuk Danışmanlığı

DUYURULAR

Bursa da VEKALET ÜCRET ALACAĞINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEME
VEKALET ÜCRET ALACAĞINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEME

Vekalet sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların, 6502 s. Kanun kapsamında olması için mutlak surette taraflardan en az birisinin "tüketici" vasfını taşıması gerektiği, taraflar arasındaki ilişkinin 6502 s. K. kapsamı dışında kaldığı anlaşıldığından, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamı dışında kalan vekalet ücreti alacağına ilişkin davaya bakma hususunda genel mahkemelerin görevli olduğu-

Bursa da 2.KEZ HACİZ
2.KEZ HACİZ

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ’NİN “BORÇLUNUN TAŞINIR/TAŞINMAZ MALLARI ÜZERİNE HACİZ KOYAN ALACAKLININ -BU HACZİ DÜŞMEDEN VEYA FERAGAT NEDENİ İLE DÜŞÜRÜLMEDEN- ÜZERİNDEKİ HACİZ DEVAM EDERKEN, AYNI TAŞINIRI/TAŞINMAZI TEKRAR HACZETTİREBİLECEĞİ” KONUSUNDAKİ YENİ İÇTİHATLARINA DAİR BİLGİ NOTU

 
 
Bursa da "HAVALE" GÖNDERMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ
"HAVALE" GÖNDERMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ
"Havale", hukuksal niteliği itibari ile bir "borç ödeme aracı" olduğundan, havale belgelerinde bedelin başka bir hukuki ilişki için gönderildiği belirtilmemişse, bu belgenin, "bir borcun ödendiğine dair kanıt olduğu"nun kabul edileceği- Hesap ekstreleri dikkate alındığında, herhangi bir açıklama yer almayan havale işlemleri ödemeler yönünden, davacının "ödeme iddiası"nı ispatlayamadığı kabul edileceğinden, mahkemece, araç satışına ilişkin açıklama olmayan ödemeler yönünden, -dilekçesinde yemin deliline de dayanmış olduğu gözetilerek- davacıya, yemin teklif etme hakkı hatırlatılarak, sonuca göre bir karar verilmesi gerektiği-

 

 

Bursa da ADİ ORTAKLIKLARDA ORTAKLARIN BORÇLARINDAN DOLAYI HACİZ
ADİ ORTAKLIKLARDA ORTAKLARIN BORÇLARINDAN DOLAYI HACİZ

Adi ortaklıklarda, ortakların borçlarından dolayı takip yapılması halinde, ortağın ancak kar payı veya tasfiye payına haciz konulması mümkün olup, tüzel kişiliği bulunmayan ortaklığa ait bir mal veya alacak üzerine haciz konulamayacağı, bu hükümlere aykırı olarak davranılması halinde bu hususun, ortaklardan her biri tarafından şikayet konusu yapılabileceği-

Bursa da Bankanın  Hesaplar Üzerindeki Hapis Hakkı
Bankanın Hesaplar Üzerindeki Hapis Hakkı

Bankanın dava konusu hesaplar üzerinde rehin, hapis, takas ve mahsup hakkının bulunduğu, haciz itibarı ile kredi borcunun tamamı veya keşide edilen çeklerin ödemesi yapılmış ise üçüncü kişinin dayandığı kredi sözleşmesinden doğan rehin hakkının alacaklıya karşı ileri sürülemeyeceği-