ÜÇÜNCÜ HACİZ İHBARNAMESİNE KARŞI İSTİRDAT DAVASI AÇMA SÜRESİ

Bursa Ortak Hukuk Danışmanlığı

ÜÇÜNCÜ HACİZ İHBARNAMESİNE KARŞI İSTİRDAT DAVASI AÇMA SÜRESİ

 

 

Dava, İİK'nın 89/5. maddesine dayalı olarak açılmış bulunan istirdat ve tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece istemin hak düşürücü süreden reddine karar verilmiş; karar, davacı tarafından temyiz olunmuştur.

Davacı, oğlu olan davalı Önder'in, diğer davalıya borcundan dolayı başlatılan icra takip dosyasında kendisine gönderilen İİK'nın 89. maddesine dayalı haciz ihbarnamelerine süresinde cevap verip itiraz edemediği için gayrimenkulüne haciz konulduğunu ve satıldığını, kendisinin davalılara borçlu olmadığının tespiti ile haciz konularak satılan ve alacaklıya ödenen parasının istirdadına ve evin icra kanalı ile ucuza satılmasından dolayı uğradığı maddi zararın da ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı Önder, davanın haklı olduğunu, kendisinin davacı babasının ikametgahında yaşadığını beyan etmiş, davalı Abdulkerim Akcan ise davacının süresi içinde borca itiraz etmediğini, menfi tespit davası açmadığını, davacının taşınmazın satılmasından sonra arta kalan bedeli tahsil ettiğini, davacının varsa zararını ancak icra dosyası borçlusundan isteyebileceğini bildirerek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, İİK'nın 89/3. maddesi uyarınca ikinci haciz ihbarnamesine süresi içinde itiraz edilmemesi, üçüncü haciz ihbarnamesinden sonra 15 gün içinde menfi tespit davası açılmamış olması, ihalenin feshinin de dava edilmemiş olması karşısında davanın süreden reddine karar verilmiştir.

Davacı, istirdat ve tazminat isteminde bulunmuştur. İİK'nın 89/3. maddesinde menfi tespit davası açılması için üçüncü haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 15 günlük hak düşürücü süre tanınmış ise de aynı maddenin beşinci fıkrasına göre “…Her halde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilir.” hükmü düzenlenmiştir. Eldeki dava İİK'nın 89/3. fıkraya göre değil 5. fıkraya göre açıldığından ve bu fıkrada davacının ödediği bedelin istirdadı için hak düşürücü bir süre düzenlenmemiş olduğundan mahkemece istemin hak düşürücü süreden reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.

Şu durumda, mahkemece işin esasına girilerek inceleme yapılması gerektiğinden kararın yukarıda gösterilen nedenlerle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 30/04/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

4. HD. 30.04.2015 T. E: 2015/1392, K: 5352

 

ÜÇÜNCÜ HACİZ İHBARNAMESİNE KARŞI İSTİRDAT DAVASI AÇMA SÜRESİ