ADİ ORTAKLIKLARDA ORTAKLARIN BORÇLARINDAN DOLAYI HACİZ

Bursa Ortak Hukuk Danışmanlığı

ADİ ORTAKLIKLARDA ORTAKLARIN BORÇLARINDAN DOLAYI HACİZ

 

 

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde, borçlu vekilinin icra mahkemesine başvurusunda; ortaklarından olduğu D. İnşaat Ltd. Şti.-A. Yapı ... Ltd. Şti. Adi Ortaklığı'nın Konya Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (KOSKİ) olan alacaklarına ilişkin konulan hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 622-623. maddeleri gereğince adi ortaklıkta her ortak, şirketin kârına iştirak hakkına sahip olduğundan ortağın kişisel alacaklıları, borçlu ortağın şirketteki kâr payını haczettirebilirler. Ayrıca, aynı Kanun'un 638. maddesine göre, adi ortaklığın tasfiye edilmesi halinde borçluya isabet edecek tasfiye payının da haczi mümkün bulunmaktadır. Ne var ki şirket sözleşmesinde bu kuralın aksi de kararlaştırılabilir.

Açıklanan bu hükümlere aykırı olarak adi ortaklığın para ve malları üzerine haciz konulması halinde bu husus, ortaklardan her biri tarafından şikayet konusu yapılabilir.

Somut olayda, alacaklı vekilinin istemi üzerine KOSKİ'ye gönderilen 11.10.2013 tarihli haciz müzekkeresi ve haciz ihbarnamesinde, her ne kadar borçlu olarak adi ortaklığı oluşturan şirketler gösterilmiş ise de, borçluların oluşturduğu adi ortaklık ile KOSKİ arasında imzalanan ihaleden kaynaklı alacaklara da haciz konulmuş olması nedeni ile haczedilen alacağın adi ortaklığa ait olduğu anlaşılmaktadır.

Adi ortaklıklarda, ortakların borçlarından dolayı takip yapılması halinde, ortağın ancak kar payı veya tasfiye payına haciz konulması mümkün olup, tüzel kişiliği bulunmayan ortaklığa ait bir mal veya alacak üzerine haciz konulamaz.

O halde mahkemece, KOSKİ'nin 25.10.2013 tarihli cevabi yazısına göre hak ve alacağına haciz konulan iş ortaklığı yönünden şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 12.11.2015 T. E: 2015/15581, K: 27869

 

ADİ ORTAKLIKLARDA ORTAKLARIN BORÇLARINDAN DOLAYI HACİZ