1 milyon ‘ticari’ araç ÖTV’siz yenilenecek

Bursa Ortak Hukuk Danışmanlığı

1 milyon ‘ticari’ araç ÖTV’siz yenilenecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen maddeyle trafik yo?unlu?u içinde önemli bir paya sahip olan, çok büyük bir k?sm?n?n model y?l? ilerlemi? veya y?pranm?? olan ?ehir içi taksi, dolmu?, minibüs, midibüs, servis, özel halk ve belediye otobüsleri ile ticari yük ta??mac?l???nda kullan?lan kamyon, kamyonet ile t?rlar?n yenilenmesine yönelik düzenleme yap?l?yor. Maliye Bakanl??? Gelir Yönetimi Daire Ba?kan? Mehmet Arabac?, tasar?yla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) te?viki getirilerek yenilenmesi planlanan 82 bin taksi, 111 bin minibüs, 112 bin servis arac?, 33 bin otobüs, 13 bin kamyonet, 400 bin kamyon, 155 bin t?r olmak üzere toplam 906 bin araç bulundu?unu bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün yakla??k 13 saat süren görü?meler sonras?nda Baz? Kanun ve KHK’larda De?i?iklik Yapan Kanun Tasar?s?n?n 25 maddesi daha kabul edildi.
Sahibi oldu?u ta??tlarla ticari yolcu ve yük ta??mac?l??? yapanlar?n, maliki olduklar? ta??tla ayn? cinsteki bir ta??t?n bahse konu faaliyette kullan?lmas? amac?yla, düzenlemenin yürürlü?e girdi?i tarihten 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilk iktisab?, Maliye Bakanl???’nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ÖTV’den istisna olacak. 
Tasar?yla çok büyük bir k?sm?n?n model y?l? ilerlemi? veya y?pranm?? ticari araçlar düzenlemenin yürürlü?e girdi?i tarihten 30 Haziran 2019’a kadar ilk iktisab? ÖTV’den müstesna olacak.
?ehit yak?n?na özel
Düzenlemeden, ticari yolcu ve yük ta??mac?l??? faaliyeti dolay?s?yla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar yararlanabilecek. Bu kapsamda, kendi ?ahs?n?n veya ?irketinin çal??an?n? veya yükünü ta??yanlar, bu ta??tlar?n yenilenmesi amac?yla bu istisnadan yararlanamayacak. Yenilenmeye konu edilen ta??t?n, istisnadan yararlan?lan tarihten itibaren 2 tam y?l içerisinde sat?lmas?, devredilmesi veya sair suretle i?letme aktifinden ç?kar?lmas? gerekecek. Aksi takdirde yeni al?nan ta??ta ili?kin zaman?nda tahakkuk ettirilmeyen vergiler tahsil edilecek.
Ta??t?n, ilk iktisap tarihinden itibaren 3 tam y?l geçmeden devri halinde, ad?na kay?t ve tescil i?lemi yap?landan; ticari yolcu veya yük ta??mac?l??? faaliyetinden çekilmesi halinde ise bu düzenleme hükmünden yararlanandan ÖTV al?nacak. 
Tasar?ya, elektrikli ve hibrit araçlar? te?vik etmek amac?yla önergeyle madde eklendi. Buna göre, elektrikli ve hibrit araçlar?n piyasaya kazand?r?lmas? ve Türkiye pazar?nda özendirilmesi amac?yla, bu araçlar?n vergilendirilmesinde farkl?la?t?rma ad?na vergi basamaklar?nda elektrikli motorlar için yeni bir alt birim aç?l?yor. 
?ehit e? veya çocuklar?, ?ehidin e? ve çocu?unun bulunmamas? halinde ise anne veya babas?, bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ödemeksizin araç alabilecek. Arac?n 5 y?l sonra sat?lmas? halinde bu vergi ödenmeyecek.
‘Bankalardan ucuz kredi bekliyoruz’
Türkiye ?oförler ve Otomobilciler Federasyonu (T?OF) Ba?kan? Fevzi Apayd?n, ticari araçlar?n yenilenmesi için ÖTV te?viki getiren düzenlemeden yararlanmak için bankalardan ucuz kredi beklediklerini belirtti. 
Araçlar?n de?i?imi için 30 Haziran 2019’a kadar süre verilmesi ile otomobil fabrikalar?n?n taleplere zaman?nda cevap  verebilece?ini belirten Apayd?n, ?u bilgileri verdi:
“Ticari taksi, hatl? minibüs, servis arac?, özel halk otobüsleri ve  kanunun izin verdi?i tüm ticari araçlar, bu kanun ile yenilenebilecektir. Araç yenileme süresinin uzun vadeye yay?lmas? olumlu bir  karar oldu. Sürenin uzun tutulmas? ile arac?n? yenileyecek olan esnaf?m?z?n  say?s? en az yüzde 20-25 oran?nda bir art?? gösterecektir. 
Piyasan?n canlanmas?  için tüm bankalar?m?z?n da ellerini ta??n alt?na koyarak ticari araç sahiplerine  uzun vadeli ve dü?ük faizli kredi imkan? sa?lanmas? için harekete geçmelidirler. Ayr?ca kredi ve kefalet kooperatiflerine daha çok plasman sa?lanmal? ki esnaf?n kredi taleplerine cevap verilebilsin.”

1 milyon ‘ticari’ araç ÖTV’siz yenilenecek